Onze vereniging – onze missie

Lewenborg Energie is een bewonersinitiatief voortgekomen uit Golvend Lewenborg en BeWonersPlatformLewenborg dat in de vorm van een vereniging wil streven naar duurzame energie in de wijk Lewenborg en omgeving. Omdat er inmiddels al veel initiatieven voor duurzaamheid in de wijk zijn, richten wij ons specifiek op duurzame warmtesystemen.
We kozen voor een vereniging om tot uitdrukking te brengen dat we dit willen doen in samenwerking met de bewoners!

vereniging Lewenborg Energie

Statuten Lewenborg Energie

Huishoudelijk Reglement Lewenborg Energie

Onze missie

Kamer van Koophandel nr 85 333123

Bestuur
Sjak Rijploeg voorzitter  voorzitter@lewenborgenergie.nl
Inge Linthout secretaris secetaris@lewenborgenergie.nl
Juul Baller penningmeester penningmeester@lewenborgenergie.nl
Ammy de Raad technisch voorzitter
Robbert van der Eijk lid

Onze missie

Lewenborg is de stadswijk in het aardbevingsgebied. Dat motiveert ons extra om van het gas af te komen. We willen niet alleen van het gas af. We willen overschakelen op duurzame energie. Dat is onze missie. Daarom schetsen we in dit plan de contouren van een systeem waarbij warmteopslag en balancering van het stroomnet elkaar ondersteunen. Ook op koude winterdagen met weinig windenergie moet de duurzame energievoorziening uiteindelijk voor de hele wijk werken.

Gelden welke niet hoeven te worden geïnvesteerd in zwaardere stroomnetten voor het huiselijke spitsuur aan het begin van de avond en reserveringen voor vervanging van het gas net in het komende decennium, gebruiken we liever voor betaalbare warmte en koeling voor iedereen.

Gelden welke niet hoeven te worden geïnvesteerd in zwaardere stroomnetten voor het huiselijke spitsuur aan het begin van de avond en reserveringen voor vervanging van het gas net in het komende decennium, gebruiken we liever voor betaalbare warmte en koeling voor iedereen.

De omslag naar een CO2-neutrale samenleving is alleen mogelijk als we iedereen de kans bieden daarvan mee te profiteren en te betrekken bij de vormgeving. Om die reden moeten we proberen de plannen zó vorm te geven dat:

 • het betaalbaar is voor iedereen, liefst iets lagere energielasten;
 • het een verhoging van comfort met zich brengt van woon- en werkplek, dat wil zeggen verwarming in de winter en koeling in de zomer;
 • het meehelpt om Groningen van het gas te halen en het meewerkt aan een CO2-neutrale samenleving.

Zo’n gezamenlijk doel kan bindend werken en de nodige vindingrijkheid prikkelen. We willen daarom een beroep doen op de ideeën en vindingrijkheid van de bewoners. De dialoog over een betaalbare en schone energievoorziening willen we aanmoedigen. Er zal meer draagvlak ontstaan als mensen het ook als vooruitgang voor hen zelf gaan zien. Onder die voorwaarde kan kennisuitwisseling sociaal bindend uitpakken.
Kortom, onze missie is:

 • dat warmtevoorziening anders en beter kan;
 • dat koeling in de zomer onderdeel van de verduurzaming zou moeten zijn;
 • dat het voor iedereen betaalbaar kan, liefst iets lagere lasten;
 • dat de wijk er ook mooier van wordt;
 • dat het geld voor de nieuwe systemen van verwarming en koeling niet wegvloeit naar grote bedrijven, maar dat het ten dienste komt aan een schone en duurzame wijk voor iedereen die meedoet, bijvoorbeeld door ooit hiervoor een coöperatie op te richten;
 • dat met een goede aanpak er enthousiasme kan groeien;
 • dat we dan ook de binding in de wijk tussen verschillende culturele en sociale lagen kunnen bevorderen;
 • dat we studenten en uitvoerders van nodige werkzaamheden kansen kunnen bieden te werken aan hun toekomst en die van de wijk, de stad en een duurzamere wereld.
 • dat het moet en uiteindelijk kan door samen te werken aan plannen.

Om vorm te geven aan bovenstaande uitgangspunten, willen we naast de samenwerking met bewoners, ook gaan samenwerken met woningcorporaties, met de gemeente, Enexis, Warmtestad en andere instanties die voor de realisering van dergelijke plannen behulpzaam kunnen zijn. Voorwaarde is dat die organisaties onze missie respecteren.